Veřejná zakázka: „V 00340 – rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 425
Systémové číslo: P18V00000039
Evidenční číslo zadavatele: V 00340
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2019-021989
Datum zahájení: 12.02.2019
Nabídku podat do: 01.03.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „V 00340 – rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín“
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem Rekonstrukce kanalizace ulic Písečná, Sadová, U Hřiště Kolín, konkrétně se jedná o provedení stavebních prací dle projektové dokumentace a výkazu výměr.
Technické podmínky veřejné zakázky jsou uvedeny v dokumentaci pro provedení stavby zpracované pro ulici Písečná (dále jen „dílo 1“) projektanty společností Vodos s.r.o., IČO: 47538457, se sídlem Legerova 21, 280 02 Kolín, zodpovědný projektant Ing. Martin Soudek, Ph.D., autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby, číslo autorizace 0701010 a dále společností LK PROJEKT s.r.o., IČ 04326181, se sídlem ul.28.října 933/11, Čelákovice, odpovědný projektant Ing. Liběna Knapová, autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství ČKAIT 0008928 a dále pro veřejné osvětlení společností RAISA s.r.o., Havlíčkova 822, Kolín IV, 280 02, IČO 43005071 a pro ulice Sadová a U Hřiště (dále jen „dílo 2“) společností Aquecon a.s., IČO: 14868202,, se sídlem Čs. Legií 445/4, 415 01 Teplice, zodpovědný projektant Ing. Vratislav Hála, autorizovaný inženýr pro Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství, číslo autorizace 0009825 (dále jen „projektová dokumentace“). Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v návrhu smlouvy o dílo, která je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace a v projektové dokumentaci, která je společně s výkazem výměr přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.
Je-li v zadávacích podmínkách, technických specifikacích, projektové dokumentaci či výkazu výměr uveden odkaz na určité dodavatele, výrobky nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, tak se dle ustanovení § 89 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, považuje takovýto odkaz za upřesnění technických podmínek, které by bez jeho použití nebyly dostatečně přesné a srozumitelné. Zadavatel u každého takového odkazu výslovně uvádí a připouští možnost nabídnout jiné rovnocenné řešení.

Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky jsou také následující činnosti:
 vypracování dokumentace skutečně provedené stavby podle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, v platném znění, od všech objektů stavby v počtu 3 vyhotovení v tištěné podobě a jednom v elektronické formě
 vybudování zařízení staveniště včetně nákladů na jeho odstranění, včetně staveništních přípojek
 zajištění vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, zajištění jejich neporušení během stavby
a jejich zpětné předání správcům
 zajištění potřebných záborů ploch
 uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné zábory ploch mimo obvod staveniště
 odvoz a uložení stavebního odpadu z činnosti dodavatele na skládku, vč. úhrady příslušných poplatků
 doklad o uložení přebytečné ornice a zeminy na skládku
 zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy a Policií ČR
 zajištění a provedení všech nezbytných průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN předepsaných projektovou dokumentací, případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu, včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny (např. zkoušky hutnění základové spáry, rozbor vzorků zeminy apod.) nebo potřebných pro řádné provedení a dokončení stavby
 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, dočasně využívané plochy apod.), který bude před započetím stavby dodavatelem vhodným způsobem zdokumentován
 zajištění zimních opatření a zimní údržby komunikací v obvodu staveniště
Všechny vlastnosti, postupy, požadavky a specifikace jsou uvedeny v projektové dokumentaci.

Technický dozor u této zakázky nesmí provádět dodavatel ani osoba s ním propojená.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Kolín
 • IČO: 00235440
 • Poštovní adresa:
  Karlovo náměstí 78
  28012 Kolín I
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 523749

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.mukolin.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky