Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce budovy obřadní síně na centrálním hřbitově v Kolíně
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem zakázky jsou úpravy vnitřních prostor zázemí obřadní síně centrálního hřbitova Kolín, umístěné na parc. č. 3801 v Kolíně podle zpracované projektové dokumentace DPSP, dokumentace pro výběr zhotovitele, z 09/2015 a PD revize R.1 – 02/2018, od Ing. Martina Outlého, O-pro servis, Karlovo nám. 75, Kolín, která je nedílnou součástí výzvy včetně položkového rozpočtu.

Předmětem nabídky není část D-1-4-4 Zařízení silnoproudé elektrotechniky, která byla již v předstihu realizována z důvodu negativní revizní zprávy samostatně s tím, že dokončení části elektro bude koordinováno mezi zhotovitelem stavby a zhotovitelem silnoproudé elektrotechniky Petrem Linartem, Alšova 142, 280 02 Kolín 2, Nová Ves I, IČ 74373251.

Účelem stavebních úprav je zlepšení stavebně technického stavu vybraných prostor a změna provozního řešení v části zázemí obřadní síně s cílem zlepšení stávajícího stavu s ohledem na současné požadavky provozu. Stavbou se nemění vzhled objektu, výška, tvar, způsob vytápění ani připojení na sítě technického vybavení. Stavebními úpravami budou některé vnitřní prostory přemístěny nebo upraveny, případně budou vybudovány nové. Účel užívání stavby jako celku se nemění a také se nemění parametry stavby z hlediska zastavěné plochy a počtu podlaží. Nejedná se zde o stavbu chráněnou podle zvláštních právních předpisů.

Zakázka bude probíhat za plného provozu obřadní síně, tzn., že z důvodu konání smutečních obřadů není možné vždy v úterý a v pátek provádět jakékoli rušivé práce. Z důvodu potřeby realizace stavby za provozu bude stavba probíhat postupně ve 4. navazujících a postupně ukončovaných etapách (SO 01, 02 03 a 04), viz rovněž průvodní zpráva PD a výkres Rozdělení stavby na etapy. Tomuto požadavku bude nutné přizpůsobit harmonogram, organizaci a technologii výstavby.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Karlovo náměstí 78
28012 Kolín I
Kontakt: Jana Foffová
e-mail: jana.foffova@mukolin.cz
tel:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 19.03.2018 09:00
Datum zahájení: 22.02.2018 13:44