Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Kolín, ZŠ Masarykova - rekonstrukce ploché střechy - tělocvična
Odesílatel Karin Dostálová
Organizace odesílatele Město Kolín [IČO: 00235440]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 17.06.2024 10:46:44
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
rozpočet máme od zpracovatele upravený dle požadavků. Vzhledem k faktu, že se jedná o rekonstrukci, není možné v rozpočtu obsáhnout vše a vždy se může při realizaci objevit nějaká další práce. Nevidíme problém v tom, aby jste nacenili práce tak, aby jste byli schopni akci provést, protože ceny k položkám si určujete sami, navíc rozpočet není jediný podklad ke zpracování cenové nabídky. Součástí zadání je i projekt a proto by se měly jednotlivé položky nacenit nejen na základě rozpočtu, ale i na základě údajů v projektu.

Původní zpráva

Datum 14.06.2024 10:07:23
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Reaguji na vysvětlení dokumentace k zakázce „Kolín, ZŠ Masarykova - rekonstrukce ploché střechy - tělocvična“ zveřejněné na základě našich dotazů dne 13.6.2024.
Zásadně nesouhlasíme s uvedenými vysvětleními jednotlivých bodů. Zadaný výkaz výměr vykazuje značné nedostatky a není v souladu s projektovou dokumentací – špatné stanovené výměry, chybějící položky, špatně zvolené položky. Správnost a jednoznačnost zadání je odpovědností zadavatele, upozornění na nedostatky zadání je naší dobrou vůlí umožnit vám nápravu nedostatků, zadání co nejvíce přiblížit skutečnosti a eliminovat tak následně dohady při realizaci a výši víceprací (ty by při ocenění zadaného výkazu byly jistě značné).
Není naší povinností přemýšlet o tom, jak je výkaz zpracován, co tam chybí, co a kam máme zahrnout – sdělení na konci vašich odpovědí je tedy zcela mimo, uchazeč veřejné zakázky má ocenit zadaný výkaz.
Zpracování výkazu výměr (správněji soupisu prací) se řídí danými pravidly použité cenové soustavy, každá položka této soustavy daná číslem a názvem zahrnuje přesně dané práce, materiály atd. Nelze do ní zahrnovat cokoli jiného – to už pak je zcela jiná položka a musí být ve výkazu vyznačeno, že to není položka ceníku, dále v ní musí být jasně popsáno, co vše má zahrnovat.
Kdyby se jednalo o drobné opomenutí, pár drobností, šlo by to přejít. Zadaný výkaz výměr je však se svými nedostatky v podstatě paskvil, který jistě nebyl zadarmo, ale zpracovaný za veřejné peníze. Zpracovatel shrábnul peníze a nenese žádnou odpovědnost? Respektive jeho odpovědnost se snažíte přehodit na uchazeče o zakázku? U dodavatele zakázky také nebudete vyžadovat správné a řádné provedení díla a uhradíte cenu i s vadami a nedodělky, nebudete chtít odstranit případné reklamace? Nebo máte různé přístupy pro různé zakázky?
Žádáme tedy o nápravu výkazu výměr na základě naší původní žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace.