Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Kolín, ZŠ Masarykova - rekonstrukce ploché střechy - tělocvična
Odesílatel Karin Dostálová
Organizace odesílatele Město Kolín [IČO: 00235440]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.06.2024 13:05:22
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
odpovídáme na dotazy na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, a to k jednotlivým bodům:
1) nacenění proveďte dle plochy uvedené ve výkazu, vyúčtování bude provedeno dle skutečně provedené plochy,
2) nacenit dle projektu,
3) přesuny si napočtěte do ceny materiálu,
4) započtěte si do položky, která je ve výkazu,
5) započtěte si cenu, kterou potřebujete na přesuny, využijte tuto položku,
6) napočtěte cenu, kterou potřebujete pro přesuny, včetně případné delší vzdálenosti na skládku,
7) cenu kalkulujte do položky lapače,
8) spočtěte cenu, kterou na tuto položku potřebujete a doplňte do položky, která je ve výkazu,
9) bude řešeno dle skutečnosti na místě, v rozpočtu je položka s RŠ dle toho lze nacenit.
Pro nacenění je nutné brát v potaz projekt i výkaz výměr a podle toho naceňovat jednotlivé položky. Pro správné nacenění je nutné udělat si prohlídku místa.

Původní zpráva

Datum 13.06.2024 07:36:02
Číslo jednací ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
ID ve SpSl nepřiděleno/neuvedeno
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

1/ V zadaném výkazu výměr jsou uváděny veškeré plochy v základní výměře 416,6 m2, tedy zřejmě součinem půdorysných rozměrů střechy 26,2 * 15,9 m. Sklo střechy je však cca 4,7° (8%) a dle pravidel použité cenové soustavy RTS se u povlakové krytiny počítá plocha dle půdorysného průmětu jen do spádu 3°(5,24%), nutno tedy zohlednit sklon střechy, navíc i plochu boků atiky. I u dalších dílů (konstrukce tesařské, dřevostavby) se počítají plochy v m2 z rozměrů konstrukce dle projektu.
2/ Dle projektu má být použitá střešní PVC fólie pro lepení, položka ve výkazu výměr je však pro jinou PVC fólii, konkrétně pro mechanické kotvení.
3/ V zadaném výkazu výměr chybí u všech dílů PSV položky pro přesuny hmot.
4/ V zadaném výkazu výměr je položka pro svislou dopravu suti shozem, chybí však položky pro zajištění shozu (montáž, pronájem, demontáž).
5/ V zadaném výkazu výměr je špatná položka pro vodorovný staveništní přesun suti, je z kapitoly pro Hráze a úpravy na tocích. Má být položka pro vnitrostaveništní dopravu suti do 10 m a příplatky za každých dalších 5 m z kapitoly Bourání konstrukcí.
6/ V zadaném výkazu výměr chybí k položce pro odvoz suti na skládku do 1 km položka pro příplatek k odvozu za každý další km.
7/ V zadaném výkazu výměr chybí položky pro úpravy zpevněných ploch a zemní práce pro výměnu lapačů střešních splavenin.
8/ V zadaném výkazu výměr jsou špatné položky pro hromosvod – zahrnuje pouze demontáž svorek, ale ne demontáž vodiče a podpěr, dále jen montáž svorek, ale ne montáž vodiče s podpěrami.
9/ V zadaném výkazu výměr je položka pro oplechování zdí (atik). Z projektu však není zřejmé přesné provedení tohoto oplechování – tvar, kotvení, …, není tedy zřejmá složitost práce. Bylo by vhodné doplnit nějaký předpokládaný detail atiky.